Gebruiksvoorwaarden van de site

Welkom bij de Iittala-webpagina's (hierna “Website” genoemd)! U wordt verzocht de gebruiksvoorwaarden van de site goed door te lezen omdat deze van toepassing zijn op elk gebruik van deze Website of elke download van materiaal of informatie ervan (hierna "Inhoud" genoemd). Door het betreden of gebruiken van de Website en/of het downloaden van eender welke inhoud stemt u ermee in om te voldoen aan de Gebruiksvoorwaarden. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, is het gebruik van deze Website of het downloaden van de Inhoud van deze Website strikt verboden.

Intellectuele-eigendomsrechten

Auteursrechten

De Inhoud van deze Website is auteursrechtelijk beschermd. (Copyright @Fiskars Finland 2012). U mag niets uit de Inhoud van deze Website volledig of gedeeltelijk en in om het even welke vorm reproduceren, toewijzen, verdelen of opslaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiskars Finland, behalve als het is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website. U mag op deze website surfen en delen van de pagina's uitsluitend voor persoonlijk gebruik afdrukken. Herverdeling van elke Inhoud is niet toegestaan, tenzij schriftelijk toegestaan door Fiskars Finland.

Handelsmerken en andere rechten op intellectueel eigendom

Productnamen en handelsmerken op deze Website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van of gelicentieerd zijn door Fiskars Finland, haar gelieerde bedrijven of door derden.

Handelsmerken die eigendom zijn van Fiskars Finland of van haar gelieerde bedrijven mogen niet worden gebruikt in combinatie met een product of dienst, of op eender welke manier die verwarring kan veroorzaken bij consumenten, of die op eender welke manier Fiskars Finland kan neerhalen of in diskrediet brengen. Alle andere handelsmerken of handelsnamen die geen eigendom zijn van Fiskars Finland en die op deze Website verschijnen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet zijn gelieerd of verbonden met of worden gesponsord door Fiskars Finland.

Alle handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot geregistreerde en ongeregistreerde ontwerprechten, patenten, handelsnamen, domeinnamen en commerciële geheimen) die betrekking hebben op deze Website worden bewaard door Fiskars Finland of, desgevallend, door de derden die er eigenaar van zijn. Toegang tot deze website mag niet worden opgevat als het verlenen van een impliciete of anderszins verleende licentie of rechten om gebruik te maken van eender welk handelsmerk dat of eender welke handelsnaam die op deze Website verschijnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiskars Finland of de betreffende derden.

De enige aan u toegekende rechten zijn de rechten die hier uitdrukkelijk worden verleend; alle andere intellectuele-eigendomsrechten zijn voorbehouden.

Aan u toegekende gebruikersrechten

Fiskars Finland verleent u hierbij beperkte rechten tot het gebruiken en onderzoeken van de Website en het downloaden van Inhoud. Het recht tot het gebruiken van deze Website en tot het downloaden van de Inhoud ervan wordt u uitsluitend verleend voor privé en niet-commercieel gebruik. Het u toekennen van deze rechten vormt geen eigendomsoverdracht van de Inhoud of kopieën daarvan.

Uw gebruiksrecht is onderworpen aan de volgende beperkingen:

 • u bent verplicht om in alle afdrukken en kopieën van de door u gedownloade Inhoud alle meldingen te behouden van auteursrechten en andere rechten die in deze Inhoud worden vermeld; en
 • u hebt niet het recht om deze Inhoud op eender welke manier te wijzigen, te reproduceren, openbaar te gebruiken of op andere manieren te publiceren of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Aanvullend op de Gebruiksvoorwaarden voor deze website bent u verplicht om te voldoen aan alle service-specifieke aanvullende voorwaarden en beperkingen waarnaar wordt verwezen op deze Website, en die op deze Website (en in volgende updates) verschijnen.

Fiskars Finland verleent u geen verdere rechten dan de welke apart worden vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden voor de Website.

Gebruikersaccount en gebruikersruimte

Het gebruik van bepaalde afgeschermde delen van deze Website kan het aanmaken van een persoonlijke, niet-overdraagbare gebruikersruimte vereisen. In deze gevallen moet u zich registreren en alle gevraagde informatie correct ingeven. U selecteert of krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord, waarvoor u persoonlijk verantwoordelijk bent voor de veilige bewaring en het gebruik. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die met uw persoonlijke gebruikersruimte worden verricht. U dient Fiskars Finland onmiddellijk in kennis te stellen van verlies van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord of bekendmaking ervan aan derden, en van elk onbevoegd gebruik van uw ruimte en andere schendingen van gegevensbeveiliging. Fiskars Finland is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van misbruik van uw wachtwoord of gebruikersruimte.

Uw verplichtingen op deze website

 1. U verbindt zich er toe op geen enkele manier handelingen te ondernemen die de werking van deze Website verstoren of proberen te verstoren en u gebruikt deze in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden voor de Website en alle betreffende updates hiervan, en met met alle wetten en andere statuten die van toepassing zijn.
 2. U verbindt zich ertoe deze Website niet te gebruiken voor:
  • het versturen van junkmail of andere niet-toegestane datacommunicatie,
  • het zich voordoen als een vertegenwoordiger van Fiskars Finland of eender welke andere partij,
  • het vervalsen van de bestandsheader of het verwerken van herkenninspunten op een manier die de oorsprong van de door deze Website weergegeven inhoud kan verhullen,
  • het voorzien van valse gegevens ten aanzien van een bepaalde persoon of bedrijf,
  • het uitvoeren van eender welke activiteit die andere gebruikers verhindert deze Website te gebruiken,
  • het uitoefenen van onwettelijk gedrag,
  • het publiceren of doorsturen van materiaal dat een inbreuk is op de rechten van andere personen of partijen, of dat onwettelijk, lasterlijk, obsceen of op andere manieren kwetsend is, of van materiaal dat onrechtmatig een bepaald product of dienst adverteert, of
  • het verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens van andere gebruikers zonder de expliciete toestemming van de betrokken gebruikers.
 3. U verbindt zich ertoe naar deze Website of eender welke server van Fiskars Finland uitsluitend materiaal te verzenden dat:
  • geen enkel item bevat dat onwettelijk is of op een andere manier ongeschikt is voor publicatie,
  • uw eigendom is of waarvoor u een onbeperkt recht hebt voor het aanbieden en publiceren ervan, en
  • kan worden gepubliceerd of geïntegreerd op deze Website of Iittala-producten van Fiskars Finland, zonder kosten en zonder aansprakelijkheid voor Fiskars Finland.

U doet redelijke inspanningen om virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te verwijderen uit het verzonden materiaal voordat u dit verzendt.

Tenslotte verbindt u zich ertoe geen actie te ondernemen tegen Fiskars Finland of een van de andere bedrijven van dezelfde groep met betrekking tot materiaal dat of informatie die u verzendt en ons vrijwaart bij eender welke actie van een derde jegens haar naar aanleiding van het materiaal dat of de informatie die u hebt verzonden.

Het gebruik van de Website is verboden voor eender welk gebruik dat niet voldoet aan de voorgaande verbintenissen. Fiskars Finland behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen die voortvloeien uit een schending van deze beperkingen na te streven.

Beperking van de aansprakelijkheid

Alle Inhoud van deze Website wordt "as is" en "zoals beschikbaar" aangeboden, zonder enige vorm van garantie.

FISKARS FINLAND BIEDT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN DEZE WEBSITE. U aanvaardt hierbij dat de Fiskars Finland geen garantie kan geven voor de beveiliging van gegevens van eender welke informatie of materialen die via deze Website worden verzonden en biedt geen garantie dat deze website, de webservers die deze Website onderhouden of de elektronische communicatie verzonden door Fiskars Finland vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. U aanvaardt hierbij dat de Fiskars Finland niet aansprakelijk is voor informatie of materialen die worden verzonden of ontvangen door u, of die niet worden verzonden of ontvangen door u.

FISKARS FINLAND BIEDT GEEN GARANTIE DAT DEZE WEBSITE EN HET MATERIAAL EN DE DIENSTEN ERVAN VOORTDUREND EN ZONDER ONDERBREKING IN GEBRUIK BLIJVEN. Fiskars Finland is niet aansprakelijk voor het op een ononderbroken, tijdige en foutloze manier laten werken van deze Website, de Inhoud en de diensten ervan. Fiskars Finland behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze website te allen tijde in te trekken. Deze Website, de inhoud ervan en de daarin opgenomen informatie zal van tijd tot tijd worden aangepast.

FISKARS FINLAND BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID, INCLUSIEF GARANTIES EN VERPLICHTINGEN VERBONDEN MET COMMERCIEEL GEBRUIK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK OP RECHTEN, OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE WERKING, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF ELK ADVIES, ELKE MENING, VERKLARING OF ENIGE ANDERE INFORMATIE WEERGEGEVEN OF GEDEELD VIA DEZE WEBSITE. ELK GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN IN DERGELIJKE MENINGEN, ADVIEZEN, STELLINGEN OF INFORMATIE IS OP RISICO VAN DE GEBRUIKER. ITTALA GROUP IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE AANLEG EN NAUWKEURIGHEID VAN DE PRODUCT- EN VERKOOPSINFORMATIE BUITEN DEZE WEBSITE.

FISKARS FINLAND IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, ONMIDDELLIJKE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF VOOR DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSVOERING, ZAKELIJKE VERLIEZEN; VERLIEZEN VAN CONTRACT, PRODUCT OF INFORMATIE DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIKEN OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE DIENSTEN, ONGEACHT OF DEZE SCHADE IS GEBASEERD OP EEN OVEREENKOMST, INBREUK OP DE RECHTEN, ROEKELOOSHEID OF ANDERE REDENEN EN ZELFS ALS FISKARS FINLAND VOORKENNIS HAD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. ALS IN EEN BEPAALDE JURISDICTIE EEN DEEL VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN IITTALA NIET KAN WORDEN BEPERKT OF UITGESLOTEN, WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FISKARS FINLAND IN DIE JURISDICTIE BEPERKT VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ WET.

Koppelingen naar externe websites

Fiskars Finland kan op deze website koppelingen plaatsen naar andere websites op het internet die het eigendom zijn van of worden beheerd door derden. Wanneer u dergelijke koppeling van derden opent, wordt u weggeleid van deze website. In dat geval moet u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een dergelijke site van derden zorgvuldig lezen en aanvaarden voordat u deze gebruikt. Fiskars Finland houdt geen toezicht op de inhoud van websites van derden en controleert deze niet. Fiskars Finland is bovendien niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de geldigheid, betrouwbaarheid of beveiliging van gegevens van dergelijke websites van derden. Het gebruik van websites van derden is geheel voor eigen risico van de gebruiker.

U gaat er ook mee akkoord dat Fiskars Finland geen gezag of controle heeft over zulke site van derden of hun inhoud en dat de koppelingen geen indicatie zijn van eigendom van de gekoppelde website of een goedkeuring zijn van Fiskars Finland voor de betreffende website, de inhoud of diensten. De beschikbaarheid van koppelingen van derden op deze Website impliceert niet dat Fiskars Finland het recht heeft om eender welke handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen of auteursrechtelijk beschermde materialen die kunnen worden bekeken via de genoemde koppelingen, te gebruiken; of dat de houder van een gekoppelde website het recht heeft om alle handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen of auteursrechtelijk beschermde materialen van Iittala Groep en van haar verbonden ondernemingen of dochterondernemingen te gebruiken.

Externe koppelingen naar deze Website

Een voorafgaande schriftelijke goedkeuring moet worden bekomen bij Fiskars Finland voor alle koppelingen naar deze website. Bovendien moeten deze koppelingen voldoen aan alle voor dergelijke koppeling geldende aanvullende voorwaarden van Fiskars Finland.

Fiskars Finland behoudt zich het recht voor om de toestemming van een koppeling in te trekken op ieder moment naar eigen goeddunken, en ook om een koppeling te verbieden die aan de door Fiskars Finland gestelde voorwaarden voldoet, indien zo'n koppeling naar de inschatting van Fiskars Finland is geplaatst in een ongeschikte setting en het hoge niveau van de goodwill die wordt geassocieerd met Fiskars Finland kan beschadigen of schade kan veroorzaken aan Fiskars Finland.

Copyright @ Fiskars Finland 2012. Alle rechten voorbehouden.