Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 21.3.2023

Bedankt voor uw interesse in onze merken en producten.  Lees deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zorgvuldig door voordat u een internetsite van de Fiskars Groep ("Websites") bezoekt. De Websites worden gepubliceerd en onderhouden door Fiskars Finland Oy Ab of haar groepsmaatschappijen (gezamenlijk "Fiskars"). Door de Websites te bezoeken erkent u dat u de Voorwaarden en alle bijbehorende documenten hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, bezoek de Websites dan niet.

 

1. Intellectueel eigendom

De inhoud van de Websites (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en audiovisuele elementen) is in zijn geheel eigendom van Fiskars of onze contentleveranciers krachtens relevante auteursrechtwetten en -verdragen. Alle rechten voorbehouden. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel van of de gehele inhoud in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiskars is verboden, afgezien van de uitzonderingen die in deze Voorwaarden worden genoemd.

Het Iittala-logo, het bedrijfslogo daarin, alsmede geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken, merknamen, productnamen en andere mogelijke immateriële rechten en immateriële activa (afzonderlijk en gezamenlijk "Merken") zijn eigendom van Fiskars. Toegang tot de Websites kan niet indirect of anderszins worden opgevat als het verlenen van licenties of andere rechten op het gebruik van Merken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiskars. Misbruik van de Merken op de Websites is ten strengste verboden.

Fiskars verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de Websites en staat u toe fragmenten van de Websites op uw apparaat op te slaan of af te drukken, maar alleen voor uw privégebruik. De inhoud van de Websites mag alleen worden gebruikt voor informatieve doeleinden en op een wijze die de reputatie van Fiskars, haar merken of producten niet schaadt. De informatie op de Websites mag niet worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van Fiskars. Voor individuele documenten op de Websites kunnen aanvullende voorwaarden gelden die in die documenten worden vermeld. U mag de materialen niet overdragen aan een andere persoon, tenzij u hen op de hoogte stelt van, en zij instemmen met, de verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden. U mag ook geen kennisgevingen van eigendomsrechten wijzigen of verwijderen uit materiaal dat u van de Websites hebt gedownload. Bovendien is het geautomatiseerd bekijken en verzamelen van archieven en databases op de Websites met het oog op opslag, delen of commercieel gebruik niet toegestaan.

Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt uw beperkte licentie en Fiskars kan deze beperkte licentie te allen tijde herroepen, om welke reden dan ook of om geen enkele reden. In het geval van een schending van deze Voorwaarden behoudt Fiskars zich het recht voor om alle rechtsmiddelen aan te wenden die volgens de wet en het billijkheidsbeginsel beschikbaar zijn. Fiskars behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken iemand de toegang tot de Websites te ontzeggen, te allen tijde en om welke reden dan ook of niet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending van deze Voorwaarden. U wordt er tevens op gewezen dat Fiskars zijn intellectuele-eigendomsrechten actief zal afdwingen in de ruimste zin van de wet, inclusief het instellen van civiele rechtsmiddelen en strafrechtelijke vervolging.

Uw legitieme gebruik van de Websites en hun inhoud onder het algemene recht blijft onaangetast door het voorgaande.

 

2. Gebruikersgaranties

U verklaart en garandeert dat u de Websites zult gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden, inclusief de wetten en bepalingen onder deze Voorwaarden, en dat u zich zult houden aan alle bestaande en toekomstige beleidslijnen en regels van de Website. U stemt ermee in dat u (1) de Websites niet zult gebruiken voor het verzenden van spam of ongevraagde berichten, (2) zich niet zult voordoen als Fiskars of iemand anders, (3) niet headers zult vervalsen of anderszins identificatiemiddelen zult manipuleren om de oorsprong van via de Websites verzonden inhoud te verhullen, (4) uw connectie met een persoon of entiteit niet verkeerd zult voorstellen, (5) niet zult handelen op een wijze die het vermogen van andere gebruikers om de Websites te gebruiken negatief beïnvloedt, (6) niet zult deelnemen aan activiteiten die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, (7) materiaal niet zult plaatsen of verzenden dat op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van anderen of dat onwettig, grof, lasterlijk, vulgair of anderszins verwerpelijk is of dat reclame of verzoeken bevat met betrekking tot producten of diensten, of (8) persoonsgegevens van andere gebruikers niet zult verzamelen of opslaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van die gebruikers. Indien u zich niet aan het bovenstaande houdt, mag u de Websites niet gebruiken. Fiskars behoudt zich al zijn wettelijke rechten voor met betrekking tot een dergelijke niet-naleving, met inbegrip van maar niet beperkt tot het doen van aangifte bij de politie of een andere wethandhavende instantie, het geven van een waarschuwing of het ondernemen van gerechtelijke stappen tegen u en het in rekening brengen van eventuele kosten die wij als gevolg hiervan maken.

Gebruikersaccount en gebruikersruimte

Het gebruik van bepaalde afgeschermde delen van deze Website kan het aanmaken van een persoonlijke, niet-overdraagbare gebruikersruimte vereisen. In deze gevallen moet u zich registreren en alle gevraagde informatie correct ingeven. U selecteert of krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord, waarvoor u persoonlijk verantwoordelijk bent voor de veilige bewaring en het gebruik. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die met uw persoonlijke gebruikersruimte worden verricht. U dient Fiskars Finland onmiddellijk in kennis te stellen van verlies van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord of bekendmaking ervan aan derden, en van elk onbevoegd gebruik van uw ruimte en andere schendingen van gegevensbeveiliging. Fiskars Finland is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van misbruik van uw wachtwoord of gebruikersruimte.

 

3. Uitsluiting van garanties

Hoewel zorgvuldigheid is betracht om de nauwkeurigheid van de informatie op en de voortdurende beschikbaarheid van de Websites te waarborgen, wordt de inhoud van de Websites verstrekt "zoals deze is" en "zoals beschikbaar". Fiskars geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de toegankelijkheid, juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de informatie op de Websites of die via de Websites kan worden bereikt. Hoewel Iittala zich inspant om de kleuren van producten op de Websites nauwkeurig weer te geven, zijn de werkelijke kleuren die u ziet afhankelijk van uw monitor, en kan Fiskars niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw monitor nauwkeurig is. Eventuele contractuele aanspraken die u hebt wegens gebreken blijven onaangetast.

Fiskars garandeert niet dat de Websites, de server die deze beschikbaar stelt of e-mail die vanuit Fiskars wordt verzonden, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Fiskars behoudt zich het recht voor de Websites te allen tijde zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen of de toegang ertoe in te trekken.

Tenzij bij wet verboden, is Fiskars in geen geval op enigerlei wijze aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, verliezen, uitgaven of winstderving in verband met het feit dat u (i) de Websites of daaraan gekoppelde Websites hebt bezocht, (ii) geen toegang hebt kunnen krijgen tot informatie op de Websites of (iii) informatie op de Websites hebt gebruikt of geprobeerd te gebruiken, zelfs indien Fiskars op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Fiskars is voorts niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in verband met storingen, weglatingen, onderbrekingen, defecten, vertragingen in de werking of overdracht, computervirussen of lijn- of systeemuitval, zelfs indien Fiskars of zijn vertegenwoordigers van dergelijke schade, verliezen of uitgaven op de hoogte zijn gesteld. Eventuele aansprakelijkheid van Fiskars is beperkt tot, en zal niet verder gaan dan, de aansprakelijkheid die door de relevante wetgeving wordt opgelegd.

 

4. Links en delen

Fiskars is niet verantwoordelijk voor materiaal dat eigendom is van, gecreëerd of gepubliceerd door derden waarnaar een link op de Websites is opgenomen. Bij een link naar een site van een derde partij moet u de gebruiksvoorwaarden van die site, indien aanwezig, bekijken en ermee instemmen voordat u de site gebruikt. Een link naar een niet-Fiskars site betekent niet dat Fiskars de site of de op de site vermelde producten of diensten onderschrijft.

Bij het indienen van materiaal bij Fiskars, bijvoorbeeld per e-mail, op social mediakanalen of via de Websites, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: 

  1. U stelt het materiaal beschikbaar in de wetenschap dat wij het kunnen publiceren.
  2. U garandeert dat het materiaal geen items bevat die onwettig of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie. Verder garandeert u dat u geen informatie of materialen aan Fiskars zult verstrekken die lasterlijk, bedreigend, obsceen, intimiderend of anderszins onwettig zijn onder welk toepasselijk recht dan ook.
  3. U bevestigt dat het materiaal uw eigendom is of dat u onbeperkt recht hebt om het aan ons te verstrekken en dat wij het materiaal mogen publiceren en/of het of delen ervan in onze producten mogen opnemen zonder verantwoording of verplichting tot schadevergoeding.
  4. Voordat u het materiaal verzendt, neemt u redelijke voorzorgsmaatregelen om eventuele virussen of andere besmettende of destructieve elementen op te sporen en te verwijderen.
  5. U gaat ermee akkoord Fiskars te vergoeden voor eventuele schade in het geval dat een derde partij actie tegen ons onderneemt naar aanleiding van het door u verzonden materiaal.
  6. U stemt ermee in om geen eisen te stellen op basis van het materiaal dat u verstuurt en geen actie tegen ons te ondernemen naar aanleiding van het materiaal dat u verstuurt. Fiskars controleert de inhoud van het door de gebruikers van de Websites verzonden materiaal niet en is niet verantwoordelijk voor dat materiaal. Fiskars kan naar eigen goeddunken en op elk moment materiaal dat door gebruikers van de Websites is verzonden, verwijderen.
  7. Door dergelijke informatie of materialen aan Fiskars te verstrekken, draagt u alle intellectuele eigendomsrechten in en op dergelijke informatie en materialen volledig over aan Fiskars en staat het Fiskars daarbij vrij dergelijke informatie en materialen te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, in het openbaar uit te voeren, te verzenden, te distribueren, te wijzigen, over te dragen en in licentie te geven, en stemt u er verder mee in dat het Fiskars vrij staat ideeën, concepten of kennis te gebruiken die u of personen die namens u handelen aan Fiskars verstrekken. 
Fiskars behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken door u verstrekte informatie van de Websites te verwijderen.

 

5. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Fiskars, zijn functionarissen, directeuren, aandeelhouders, voorgangers, opvolgers in belang, werknemers, agenten, dochterondernemingen en filialen te vrijwaren van eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of onkosten (inclusief advocaatkosten) die door derden tegen Fiskars worden ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Websites.

 

6. Privacy

Door gebruik te maken van de Websites gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met het relevante Privacybeleid van Fiskars, dat te vinden is op de privacypagina van de Fiskars Groep.

 

7. Externe links naar onze websites

Links naar onze Websites zijn alleen toegestaan met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde naar eigen goeddunken over de toestemming te beslissen en deze in te trekken. Onze rechten om een link te weigeren die onjuist is geplaatst of op enigerlei wijze schadelijk is voor ons, blijven onaangetast.

 

8. Wijzigingen van deze voorwaarden

Fiskars behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht wanneer ze op de Websites worden geplaatst en zijn van toepassing op elk toekomstig gebruik van de Websites. Wanneer wij dergelijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij de ingangsdatum bovenaan deze Voorwaarden bijwerken, dus zorg ervoor dat u hier regelmatig een kijkje neemt.

 

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland