Sivuston käyttöehdot

Tervetuloa Iittalan www-sivustoon (jäljempänä ”sivusto”). Käyttäjää kehotetaan lukemaan nämä käyttöehdot huolellisesti, sillä ne koskevat kaikkea tämän sivuston käyttöä sekä aineiston tai tietojen (jäljempänä ”sisältö”) lataamista tästä sivustosta. Tämän sivuston käyttö ja sisällön lataaminen tästä sivustosta on osoitus siitä, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia käyttöehtoja. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, tämän sivuston käyttäminen ja sivuston sisällön lataaminen on kielletty.

Immateriaalioikeudet

Tekijänoikeudet

Tämän sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuksin (Copyright @Fiskars Finland Oy Ab 2013). Tämän sivuston sisältöä ei saa jäljentää, siirtää, luovuttaa, jakaa tai tallentaa – ei kokonaisuutena eikä osittain eikä missään muodossa – ilman Fiskars Finland Oy Ab:n etukäteen myöntämää kirjallista suostumusta, paitsi näiden käyttöehtojen sallimissa rajoissa. Käyttäjä voi selata sivustoa ja tulostaa sen sivuja vain henkilökohtaiseen käyttöön. Sisällön uudelleenjakelu ei ole sallittua ilman Fiskars Finland Oy Ab:n kirjallista suostumusta.

Tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Tässä sivustossa käytetyt tuotenimet ja tavaramerkit ovat joko tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa tai joiden käytön on lisensoinut Fiskars Finland Oy Ab, sen tytäryhtiöt tai kolmannen osapuolen yhtiöt.

Fiskars Finland Oy Ab:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä ei saa käyttää minkään tuotteen tai palvelun yhteydessä tai millään tavalla, joka voi johtaa kuluttajia harhaan tai joka väheksyy tai häpäisee Fiskars Finland Oy Ab:tä. Kaikki tässä sivustossa esiintyvät muut kuin Fiskars Finland Oy Ab:n omistamat tavaramerkit tai tuotenimet ovat niiden omistajayritysten omaisuutta, ja nämä yritykset voivat olla tai olla olematta Fiskars Finland Oy Ab:n tytäryhtiöitä tai Fiskars Finland Oy Ab:hen liittyviä tai sen sponsoroimia yrityksiä.

Kaikki sivustoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien, mutta ei pelkästään näihin rajoittuen, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt mallioikeudet, patentit, tuotenimet, domain-nimet ja liikesalaisuudet) kuuluvat joko Fiskars Finland Oy Ab:lle tai kyseiset oikeudet omistaville kolmansille osapuolille. Tämän sivuston käyttäminen ei ole osoitus epäsuorien tai muunlaisten käyttöoikeuksien myöntämisestä sivustossa esiintyvien tavaramerkkien tai tuotenimien käyttöön ilman Fiskars Finland Oy Ab:n tai vastaavan kolmannen osapuolen etukäteen myöntämää kirjallista suostumusta.

Ainoat käyttäjälle myönnetyt oikeudet on ilmaistu suoraan tässä asiakirjassa. Kaikki muut immateriaalioikeudet pidätetään.

<

Käyttäjälle myönnetyt oikeudet

Fiskars Finland Oy Ab myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää ja tarkastella tätä sivustoa ja ladata sen sisältöä. Oikeus käyttää sivustoa ja ladata sen sisältöä on myönnetty käyttäjälle vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttötarkoitukseen. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus sisällön tai sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.

Käyttöoikeuteen liittyvät seuraavat rajoitukset:

 • (a) Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa sisällön tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen sisällön tekijänoikeusilmoitukset ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.
 • (b) Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata sisältöä millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa sisältöä tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa.

Käyttäjä on velvollinen noudattamaan näiden käyttöehtojen lisäksi kaikkia sivustossa mainittuja palvelukohtaisia lisäehtoja ja -rajoituksia, joita saattaa ilmetä sivustossa ja sitä päivitettäessä.

Fiskars Finland Oy Ab ei myönnä käyttäjälle mitään muita kuin näissä käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

Käyttäjätili ja käyttäjätila

Sivuston tiettyjen rajoitettujen osien käyttäminen saattaa edellyttää henkilökohtaisen, ei-siirrettävän käyttäjätilan luomista. Tällöin käyttäjän on rekisteröidyttävä ja annettava kaikki pyydetyt tiedot oikeina. Käyttäjä joko valitsee tai hänelle annetaan käyttäjätunnus ja salasana, joiden luottamuksellisesta säilyttämisestä ja käyttämisestä käyttäjä on itse vastuussa. Käyttäjä on vastuussa kaikista hänen käyttäjätilansa avulla suoritettavista toimista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Fiskars Finland Oy Ab:lle välittömästi, mikäli käyttäjän käyttäjätunnus ja/tai salasana katoavat tai joutuvat kolmannen osapuolen tietoon, sekä kaikesta käyttäjätilan luvattomasta käytöstä ja muista tietoturvarikkomuksista. Fiskars Finland Oy Ab ei vastaa mistään käyttäjän salasanan tai käyttäjätilan väärinkäytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Sivuston käyttäjän antamat sitoumukset

 1. 1. Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää sivuston toimintaa millään tavalla. Käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa näiden käyttöehtojen ja päivitettyjen käyttöehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti.
 2. 2. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä sivustoa
  • (a) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen
  • (b) Fiskars Finland Oy Ab:n tai muun tahon edustajana esiintymiseen
  • (c) otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään sivuston kautta välitetyn sisällön alkuperä
  • (d) väärien tietojen antamiseen suhteestaan johonkin henkilöön tai yhteisöön
  • (e) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää sivustoa
  • (f) lainvastaisiin toimiin
  • (g) muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen
  • (h) muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten käyttäjien nimenomaista lupaa.
 3. 3. Käyttäjä sitoutuu lähettämään tähän sivustoon tai mihin tahansa Fiskars Finland Oy Ab:n palvelimeen vain aineisto, joka
  • (a) ei sisällä mitään laittomia tai muuten julkaisukelvottomia osia
  • (b) on käyttäjän omistamaa tai johon käyttäjällä on rajoittamattomat jakelu- ja julkaisuoikeudet
  • (c) on Fiskars Finland Oy Ab:n julkaistavissa tai jonka Fiskars Finland Oy Ab voi lisätä osaksi tätä sivustoa tai Iittalan tuotteita ilmaiseksi ja ilman vastuuvelvoitteita Fiskars Finland Oy Ab:lle.
 4. 4. Käyttäjä sitoutuu poistamaan kohtuullisin keinoin mahdolliset virukset tai muut haitalliset ominaisuudet lähettämissään aineistoissa ennen niiden lähettämistä.
 5. 5. Käyttäjä sitoutuu olemaan ryhtymättä minkäänlaisiin toimiin Fiskars Finland Oy Ab:tä ja samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä vastaan käyttäjän lähettämiin aineistoihin liittyen sekä korvaamaan Fiskars Finland Oy Ab:lle vahingot, jotka aiheutuvat käyttäjän lähettämistä aineistoista tai tiedoista johtuvista kolmansien osapuolten mahdollisista toimista Fiskars Finland Oy Ab:tä vastaan.

Mikäli käyttäjä ei sitoudu näihin rajoituksiin, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää sivustoa. Fiskars Finland Oy Ab pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

Vastuunrajoitus

Kaikki sivustoon sisältyvät tiedot annetaan ”sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaista takuuta.

FISKARS FINLAND OY AB EI ANNA MITÄÄN TAKUITA TÄMÄN SIVUSTON SUOJAUKSESTA. Käyttäjä hyväksyy, ettei Fiskars Finland Oy Ab voi taata sivuston kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Fiskars Finland Oy Ab ei takaa, ettei tämä sivusto, tätä sivustoa ylläpitävät web-palvelimet tai Fiskars Finland Oy Ab:n lähettämät sähköiset tiedotteet sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Fiskars Finland Oy Ab ole vastuussa käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä aineistosta tai tiedoista.

FISKARS FINLAND OY AB EI ANNA MITÄÄN TAKUITA SIITÄ, ETTÄ SIVUSTO JA SEN SISÄLTÄMÄT PALVELUT OLISIVAT KÄYTÖSSÄ JATKUVASTI JA HÄIRIÖTTÄ. Fiskars Finland Oy Ab ei vastaa sivuston eikä sen sisältämän sisällön tai palvelujen keskeytyksettömän, oikea-aikaisen eikä virheettömän toiminnan takaamisesta. Fiskars Finland pidättää oikeuden estää tämän sivuston käyttö milloin tahansa. Sivustoa, sen sisältöä ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin.

FISKARS FINLAND OY AB EI MYÖNNÄ MITÄÄN, SUORASTI TAI EPÄSUORASTI ILMAISTUJA, TAKUITA TAI VASTUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT JA VASTUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, TAI TAKUUTA TÄMÄN SIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN TAI MINKÄÄN NEUVON, MIELIPITEEN, LAUSUNNON TAI MUUN SIVUSTOSSA NÄKYVÄN TAI SEN VÄLITYKSELLÄ JAETTAVAN TIEDON TOIMIVUUDESTA, TARKKUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI LUOTETTAVUUDESTA. TÄLLAISTEN MIELIPITEIDEN, NEUVOJEN, LAUSUNTOJEN TAI TIETOJEN KÄYTTÖ JA NIIHIN LUOTTAMINEN TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. FISKARS FINLAND OY AB EI VASTAA TÄMÄN SIVUSTON ULKOPUOLELLA TUOTE- JA MYYNTITIETOJEN ANTAMISESTA JA OIKEELLISUUDESTA.

FISKARS FINLAND OY AB EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLITTÖMISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ TAI VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUTEEN PERUSTUVISTA VAHINGOISTA TAI ERITYISVAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA LIIKETOIMINNAN, SOPIMUKSEN, TUOTON TAI TIETOJEN MENETTÄMISESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ AIHEUTUVAT VAHINGOT), JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN SIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN TAI PALVELUIDEN KÄYTTÄMISESTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ TAI NÄISTÄ KÄYTTÖEHDOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO VAHINGOT SOPIMUKSEEN, OIKEUDEN LOUKKAUKSEEN, HUOLIMATTOMUUTEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN, VAIKKA FISKARS FINLAND OY AB:LLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOS JOTAKIN IITTALAN VASTUUN OSAA EI VOIDA RAJOITTAA TAI POISSULKEA TIETYLLÄ LAINKÄYTTÖALUEELLA, FISKARS FINLAND OY AB:N VASTUU KYSEISELLÄ LAINKÄYTTÖALUEELLA RAJOITTUU JOKA TAPAUKSESSA KORKEINTAAN PAKOTTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISEEN VASTUUSEEN.

Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin

Fiskars Finland Oy Ab saattaa sisällyttää tähän sivustoon linkkejä kolmansien osapuolten omistamiin ja ylläpitämiin www-sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois tästä sivustosta. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti tällaisen kolmannen osapuolen sivuston käyttöehtoihin ennen ehtojen hyväksymistä ja kyseisen sivuston käyttämistä. Fiskars Finland Oy Ab ei valvo tai tarkista ulkopuolisten sivustojen sisältöä, eikä Fiskars Finland Oy Ab vastaa kolmansien osapuolten www-sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja täysin omalla vastuullaan.

Käyttäjä hyväksyy myös, ettei Fiskars Finland Oy Ab omista tai valvo tällaista kolmannen osapuolen sivustoa tai sen sisältöä, eivätkä linkit ole osoitus linkitetyn sivuston omistajuudesta tai siitä, että Fiskars Finland Oy Ab tukisi kyseistä sivustoa tai sen sisältöä tai palveluita. Kolmannen osapuolen linkit tässä sivustossa eivät ole osoitus siitä, että Fiskars Finland Oy Ab:llä olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, tuotenimiä, domain-nimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja; tai että linkitetyn sivuston haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään Fiskars Finland Oy Ab:n tai sen osakkuus- tai tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, tuotenimiä, domain-nimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja.

Ulkoiset linkit tähän sivustoon

Kaikki linkit tähän sivustoon on hyväksytettävä Fiskars Finland Oy Ab:llä kirjallisesti. Lisäksi linkkien on täytettävä kaikki muut Fiskars Finland Oy Ab:n asettamat linkitystä koskevat ehdot.

Fiskars Finland Oy Ab pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan sekä kieltää myös edellä kerrotut ehdot täyttävä linkki, joka on sijoitettu Fiskars Finland Oy Ab:n harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön ja voi vahingoittaa Fiskars Finland Oy Ab:n korkeaa goodwill-arvoa tai aiheuttaa haittaa Fiskars Finland Oy Ab:lle.

Copyright @ Fiskars Finland 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.