Aino Aalto tableware

Terms on Permission to Use Content

In English In Finnish In German 

Gäller från och med: 4/25/2023

Iittala är ett av Fiskars Groups älskade varumärken. Vi är mycket glada över att du har lagt upp Innehåll om Iittala på sociala medier! Fiskars Groups företag (”vi” eller ”oss”) skulle gärna använda det här Innehållet och dela det som inspiration för andra på våra och våra partners sociala mediekanaler och webbplatser samt i nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial på och utanför internet.

Vi använder endast ditt Innehåll om du samtycker till det genom att godkänna dessa villkor. Du godkänner dessa villkor och samtycker till att vi använder ditt Innehåll genom att svara oss på sociala medier med hashtaggen #yesiittala. Svara på kommentaren/meddelandet som vi har skickat till dig. Ditt svar ska endast innehålla hashtaggen #yesiittala.

Om du inte godkänner dessa villkor behövs inget svar eller andra åtgärder av dig. Om så är fallet kommer vi inte att använda ditt Innehåll enligt beskrivningen i dessa villkor.

Innehåll

Med ”Innehåll” avses all text, alla fotografier och bilder, all grafik, allt ljud och alla videoklipp samt all annan liknande information som du lägger upp på internet och/eller på sociala medier i relation till vårt/a varumärke/n och som vi begär att få använda.

Samtycke till användning av Innehåll

Det är fullständigt frivilligt för dig att ge oss ditt samtycke till att vi använder ditt Innehåll. Om du ger oss ditt samtycke enligt beskrivningen ovan innebär det följande:

 • Du tilldelar oss utan separat kompensation en icke-exklusiv, provisionsfri, överföringsbar, underlicensierbar, icke-återkallelig och permanent licens att använda, kopiera, distribuera, ändra, offentligt visa och presentera, publicera, överföra, radera, kommersialisera och reproducera Innehållet i någon form, antingen genom våra egna tjänster eller tredje parts tjänster, över hela världen i något befintligt eller senare utvecklat medium, utan restriktion, begränsning eller meddelande till dig i marknadsförings-, kommunikations- och andra kommersiella syften.
 • Du godkänner att ditt Innehåll kan användas av oss antingen ensamt eller i samband med annat innehåll såsom videoklipp och fotografier. Dessutom avsäger du dig eventuella provisionsanspråk vad gäller ditt Innehåll eller vårt slutliga arbete.
 • Du tilldelar oss rätten att använda och publicera namnet på ditt sociala mediekonto tillsammans med Innehållet. Vi strävar inom kommersiellt rimliga gränser efter att publicera ditt namn i samband med ditt Innehåll och tillhandahålla en länk tillbaka till ditt sociala mediekonto, men du samtycker även till att ditt godkännande av vår användning av Innehållet inte görs under förutsättning att vi uppger sådana uppgifter.
 • Du intygar att du är minst 18 år gammal.
 • Du försäkrar att du har skapat Innehållet eller, om Innehållet har skapats av en tredje part, att du har fått alla nödvändiga rättigheter från ifrågavarande tredje part att tillåta oss att använda Innehållet i enlighet med dessa villkor.
 • Du garanterar att Innehållet inte strider mot lagen, inte bryter mot tredje parts rättigheter (inklusive andra personers upphovsrättigheter, immateriella rättigheter och integritet), inte skadar andra personers goda rykten eller personliga integritet, inte avslöjar några affärshemligheter och att Innehållet inte på något annat sätt eller i någon annan form strider mot dessa villkor.
 • Garanterar att eventuella personer som finns med i Innehållet har gett sitt samtycke till att Innehållet används i enlighet med dessa villkor.

Du samtycker till att vi kan, men inte är skyldiga att, använda och publicera Innehållet när som helst efter vårt eget gottfinnande och att du inte kommer att få någon kompensation.

Såvida inte annat krävs enligt tillämplig obligatorisk lagstiftning ansvarar vi inte för eventuella skador som du eller en tredje part kan utsättas för som en följd av användningen av Innehållet i enlighet med dessa villkor.

Om du har godkänt dessa villkor men i ett senare skede vill be oss att sluta använda Innehållet ska du kontakta oss på webstore@iittala.com. Observera att vi kommer att sträva efter att sluta använda Innehållet ytterligare men att det inte kommer att påverka eventuell tidigare användning av Innehållet (vilket innebär att Innehållet inte kommer att tas bort från tidigare publikationer eller från tidigare användningsfall).

Behandling av personuppgifter

När du ger oss tillstånd att använda ditt Innehåll genom att godkänna dessa villkor ingår du ett avtal med oss. Därför måste vi registrera namnet på ditt sociala mediekonto och ditt godkännande av dessa villkor som bevis på att avtalet har ingåtts. Vi behandlar dessa uppgifter och Innehållet utifrån avtalet mellan dig och oss.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns i vår sekretesspolicy för konsumenter.

Gällande lagstiftning

Såvida inte annat krävs av tillämplig obligatorisk lagstiftning ska Finlands lagstiftning gälla för dessa villkor med undantag av regler och principer för lagval.

 

Effective Date: 4/25/2023

Iittala is one of the beloved brands of Fiskars Group. We are delighted you have posted Iittala-related Content on social media! Fiskars Group companies (“we” or “us”) would love to use this Content and share it for inspiration to others on our and our partners’ social media channels, websites, newsletters and online and offline marketing materials.

We will only use your Content if you give us the permission to do so by accepting these terms. You accept these terms and provide us permission to use your Content by replying to us on social media with the hashtag #yesiittala. Please reply to the comment/message we have sent to you. Your reply should only include the hashtag #yesiittala.

If you don’t agree to these terms, no reply or other further action is required. In this case, we will not use your Content as described in these terms.

Content

“Content” refers to all of the text, photographs, images, graphics, audio and video recordings and other similar information that is posted by you on the internet and/or social media relating to our brand(s) and which we are requesting to use.

Permission to use Content

Giving us permission to use your Content is completely optional. If you give your permission as described above, you:

 • grant us without separate compensation, a non-exclusive, royalty-free, transferable, sublicensable, non-revocable and permanent license to use, copy, distribute, modify, publicly display and perform, publish, transmit, remove, commercialize and reproduce the Content in any form, either through our own services or services provided by third parties, throughout the world in any medium existing now or developed later, without restriction, limitation or notification to you, for marketing, communications and other commercial purposes;
 • agree that your Content may be used by us either alone or in conjunction with other content such as videos and photographs. Further, you waive any claims to royalties with regards to your Content or our finished work;
 • grant us the right to use and publish your social media account name along with the Content. We will take commercially reasonable efforts to publish your name in relation your Content and provide a link back to your social media account, but you also agree that your permission to use the Content is not contingent upon any such credit being given;
 • warrant that you are 18 years of age or older;
 • warrant that you have created the Content or if the Content has been created by a third party, you have received from said third party all necessary rights to provide us the permission to use the Content in accordance with these terms;
 • warrant that the Content does not infringe any law, is not in breach of the rights of third parties (including copyrights and other intellectual property rights and privacy of other persons), does not harm the good name or personal integrity of others, does not divulge any trade secrets, as well as that the Content is not, in any other way or form, contrary to these terms; and
 • warrant that any persons appearing in the Content have given their permission for the use of Content in accordance with these terms.

You acknowledge that we may, but are not obligated to, use and publish the Content at any time, at our sole discretion and no compensation will be given to you.

Unless otherwise required by applicable mandatory law, we are not liable for any damages that may be caused to you or any third party for use of the Content in accordance with these terms.

If you have accepted these terms and later want to request us to stop using the Content, please contact us at webstore@iittala.com. Please note that we will endeavor to stop further use of the Content but this will not affect any prior use of the Content (meaning that Content will not be removed from prior publications or in relation to other prior use cases).

Processing of personal data

When you give us permission to use your Content by accepting these terms you enter into agreement with us. Therefore, we need to document your social media account name and your acceptance of the terms as a proof that the agreement has been entered into. We process this data and the Content based on the contract between you and us.

You can find further information on how we process personal data from our consumer privacy policy.

Governing law

Unless otherwise required by applicable mandatory law, these terms shall be governed by the laws of Finland exclusive its choice-of-law rules and principles.