Webbplatsvillkor

Välkommen till Iittalas sidor på World Wide Web (kallas ”Webbplatsen”)! Vi uppmanar dig att läsa dessa Webbplatsvillkor noggrant eftersom de tillämpas på all användning av denna Webbplats och på nedladdningen av material eller information som finns på den (kallas ”Innehåll”). Besök på eller användning av denna Webbplats och/eller att ladda ner något av dess Innehåll medför att du åtar dig att uppfylla följande Webbplatsvillkor. Om du inte accepterar dessa Webbplatsvillkor är det strängt förbjudet att använda denna webbplats och att ladda ner något av dess Innehåll.

Immateriella rättigheter

Copyright

Innehållet på denna Webbplats är upphovsrättsskyddat (Copyright @Fiskars Finland 2012). Du får inte reproducera, överföra, överlåta, distribuera eller lagra något Innehåll från denna Webbplats, helt eller delvis, och i någon form, utan skriftligt medgivande från Fiskars Finland, med undantag för vad som tillåts i dessa Webbplatsvillkor. Du kan besöka denna Webbplats och göra utskrifter från den för personligt bruk. Vidaredistribution av Innehåll är förbjudet utan skriftligt tillstånd från Fiskars Finland.

Varumärken och andra immateriella rättigheter

Produktnamn och varumärken som förekommer på denna Webbplats är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör eller är licensierade till Fiskars Finland, dess dotterbolag eller utomstående företag.

Varumärken som ägs av Fiskars Finland eller dess dotterbolag får inte användas kopplade till någon produkt eller tjänst, eller på något sätt som kan orsaka förvirring bland kunder, eller på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar Fiskars Finland. Alla andra varumärken eller handelsnamn som inte ägs av Fiskars Finland och som förekommer på denna Webbplats tillhör sina respektive ägare, som kan vara eller inte vara anknutna till, anslutna till eller understödda av Fiskars Finland.

Alla varumärken och andra immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till registrerade och oregistrerade mönsterrättigheter, patent, handelsnamn, domännamn och affärshemligheter) som hänför sig till denna Webbplats tillkommer Fiskars Finland eller respektive tredjepartsföretag som äger dem. Åtkomst denna Webbplats ska inte tolkas som att du beviljas en implicit eller på annat sätt uttryckt licens eller rättighet att använda varumärken eller varunamn som förekommer på denna Webbplats utan skriftligt medgivande från Fiskars Finland eller från tredje part som besitter den aktuella rättigheten.

De enda rättigheter som du som uttryckligen beviljas är de som uttryckligen anges i dessa Webbplatsvillkor. Inga andra immateriella rättigheter tillkommer dig.

Användningsrättigheter som tillkommer dig

Fiskars Finland tillerkänner dig härmed begränsad rätt att använda och studera denna Webbplats samt att ladda ner Innehåll från den. Rätten att använda denna Webbplats och ladda ner dess innehåll ges till dig endast för privata och icke-kommersiella ändamål. Beviljande till dig av denna nyttjanderätt ska inte tolkas som överlåtelse av äganderätten till Innehållet eller kopior av det.

Din nyttjanderätt har följande begränsningar:

 • (a) i alla utskrifter och kopior av Innehållet som hämtas av dig är du skyldig att bevara alla meddelanden om upphovsrätt och andra rättigheter som finns i detta Innehåll
 • (b) du har ingen rätt att ändra Innehållet på något sätt, och inte heller att reproducera, offentligt förevisa eller på annat sätt publicera Innehåll, eller använda det i kommersiellt syfte.

Utöver dessa Webbplatsvillkor är du skyldig att följa alla tjänstespecifika ytterligare villkor och begränsningar som anges på denna Webbplats och som kan visas på denna Webbplats samt uppdateringar av sådana villkor.

Fiskars Finland tillerkänner dig inga rättigheter utöver de som anges specifikt i dessa Webbplatsvillkor.

Användarkonto och användarutrymme

Användning av vissa begränsade delar av denna Webbplats kan kräva att du skapar ett personligt, icke-överförbart användarutrymme. I sådana fall måste du registrera dig och överlämna all begärd information på rätt sätt. Du kommer antingen välja eller tilldelas ett användarnamn och lösenord, information som du måste bevara säkert och vars användning du är personligen ansvarig för. Du är ansvarig för alla handlingar som utförs med hjälp av dit personliga användarutrymme. Du är skyldig att omedelbart meddela Fiskars Finland om du blir av med ditt användarnamn och/eller lösenord, eller om dessa skulle komma till en tredje parts kännedom, samt all obehörig användning av ditt användarutrymme och andra brott mot datasäkerheten. Fiskars Finland åtar sig inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå från missbruk av ditt lösenord eller användarutrymme.

Dina åtaganden när du använder denna Webbplats

 1. Du förbinder dig att inte störa eller försöka störa driften av denna Webbplats på något sätt, samt att använda den i enlighet med dessa Webbplatsvillkor och eventuella uppdaterade versioner av dessa, samt i enlighet med alla tillämpliga lagar och föreskrifter.
 2. Du förpliktar dig att inte använda denna Webbplats för:
  • (a) att sända skräppost eller utföra annan obehörig datakommunikation
  • (b) att uppträda som ombud för Fiskars Finland eller någon annan part
  • (c) att förfalska rubrikinformation eller hanteringsidentifierare på ett sätt som syftar till att dölja ursprunget hos Innehåll som överförs via denna Webbplats
  • (d) att ge felaktig information om någon person eller något företag
  • (e) att utföra aktiviteter som stör möjligheten för andra användare att använda denna Webbplats
  • (f) olagliga handlingar
  • (g) att offentliggöra eller överföra av material som kränker andra personer eller parter, eller som är olagligt, ärekränkande, obscent eller på annat sätt stötande, eller material som olagligen annonserar någon produkt eller tjänst
  • (h) att samla in eller registrera personuppgifter om andra användare utan uttryckligt medgivande av nämnda användare.
 3. Du förbinder sig att till denna Webbplats eller någon av Fiskars Finlands servrar endast skicka material som:
  • (a) inte innehåller något som är olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering,
  • (b) ägs av dig eller som du har obegränsad rätt att tillhandahålla eller publicera eller
  • (c) kan publiceras på eller integreras i denna Webbplats eller Iittalas produkter från Fiskars Finland, kostnadsfritt och utan ansvar för Fiskars Finland.
 4. Du förbinder dig att vidta rimliga åtgärder för att avlägsna eventuella virus eller annan skadlig kod i det inlämnade materialet före inlämnandet"
 5. Slutligen åtar dig att inte vidta några åtgärder mot Fiskars Finland eller något av de företag som ingår i samma grupp med avseende på något material eller någon information som du skickar och samtycker till att gottgöra oss om sådana åtgärder skulle vidtas av tredje part mot oss med avseende på material eller information som du har skickat.

Användningen av denna Webbplats är förbjuden för alla användare som motsätter sig något av ovannämnda åtaganden. Fiskars Finland förbehåller sig rätten att vidta alla tillämpliga rättsliga åtgärder i händelse av brott mot dessa begränsningar.

Ansvarsbegränsning

Allt Innehåll på denna Webbplats erbjuds i ”befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garantier av något slag.

FISKARS FINLAND GER INGEN GARANTI NÄR DET GÄLLER SKYDD AV DENNA WEBBPLATS. Du accepterar härmed att Fiskars Finland kan inte garanterar datasäkerheten hos information eller material som överlämnas via denna Webbplats och inte ger garantier för att denna Webbplats, webbservrar som upprätthåller denna Webbplats eller elektronisk kommunikation som skickas från Fiskars Finland är fria från virus eller annan skadlig kod. Du accepterar härmed att Fiskars Finland inte har ansvar för information eller material som skickas från eller tas emot av dig, eller som inte skickas från eller tas emot av dig.

FISKARS FINLAND GER INGEN GARANTI FÖR ATT DENNA WEBBPLATS OCH MATERIAL OCH TJÄNSTER KOPPLADE TILL DEN KAN ANVÄNDAS KONTINUERLIGT OCH UTAN STÖRNINGAR. Fiskars Finland åtar sig inget ansvar för att denna Webbplats, dess innehåll och de tjänster som är kopplade till den fungerar oavbrutet, snabbt och felfritt. Fiskars Finland förbehåller sig rätten att stoppa åtkomsten till denna Webbplats när som helst. Denna Webbplats, dess Innehåll och informationen som ges på den kan komma att ändras från tid till annan.

FISKARS FINLAND GER INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, OCH ÅTAR SIG INGET ANSVAR, INKLUSIVE GARANTIER OCH SÄKERHETER, AVSEENDE KOMMERSIELL ANVÄNDBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER FRIHET FRÅN INTRÅNG PÅ ANDRA PARTERS RÄTTIGHETER, ELLER GARANTIER GÄLLANDE FUNKTION, EXAKTHET, FULLSTÄNDIGHET, TILLFÖRLITLIGHET HOS DENNA WEBBPLATS, DESS INNEHÅLL ELLER RÅD, ÅSIKTER, UTTALANDEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS ELLER DELAS AV DENNA WEBBPLATS. ALL ANVÄNDNING AV SÅDANA ÅSIKTER, RÅD, UTTALANDEN ELLER INFORMATION, OCH TILLTRO TILL SÅDAN INFORMATION SKER PÅ ANVÄNDARENS EGEN RISK. IITTALA-KONCERNEN ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV OCH KORREKTHET HOS PRODUKT- OCH FÖRSÄLJNINGSINFORMATION UTANFÖR DENNA WEBBPLATS.

FISKARS FINLAND ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR DIREKTA, INDIREKTA, OMEDELBARA, SÄRSKILDA ELLER SEKUNDÄRA SKADOR, UTEBLIVEN VINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, KONTRAKT, PRODUKTER ELLER INFORMATION SOM ÄR EN FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, DESS INNEHÅLL ELLER DESS TJÄNSTER, OAVSETT OM NÄMNDA SKADA BASERAS PÅ ETT AVTAL, BROTT MOT RÄTTIGHETER, OVARSAMHET ELLER ANDRA GRUNDER OCH ÄVEN OM FISKARS FINLAND HAR FÖRVARNATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA. I FALL DÄR VISSA DELAR AV IITTALAS ANSVAR INTE KAN BEGRÄNSAS ELLER UTESLUTAS INOM EN VISS JURISDIKTION BEGRÄNSAS FISKARS FINLANDS ANSVAR I DEN JURISDIKTIONEN TILL DET STÖRSTA SOM LAGEN KRÄVER.

Länkar till externa webbplatser

Fiskars Finland kan på denna Webbplats tillhandahålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs eller drivs av tredje part. När du öppnar en sådan tredjepartslänk kommer du att förflyttas från denna Webbplats. I sådana fall ska du med omsorg granska och godkänna villkoren som gäller för användningen av sådan tredjepartswebbplats innan du använder den. Fiskars Finland varken övervakar eller kontrollerar innehållet på tredjepartswebbplatser, och Fiskars Finland åtar sig heller inte något ansvar eller ger någon garanti för giltighet, tillförlitlighet eller datasäkerhet med avseende på sådana tredjepartswebbplatser. Användning av tredjepartswebbplatser sker helt på användarens egen risk.

Du accepterar också att Fiskars Finland inte har äganderätt till eller kontroll över sådana webbplatser eller deras innehåll från tredje part och att länkarna inte ska tolkas som tecken på äganderätt till den länkade webbplatsen eller något godkännande från Fiskars Finland med avseende på nämnda webbplats, dess innehåll eller dess tjänster. Förekomst av tredjepartslänkar på denna Webbplats ska heller inte tolkas som att Fiskars i Finland har rätt att använda något varumärke, varunamn, domännamn eller upphovsrättsskyddat material som synliggörs via dessa länkar, eller att innehavaren av en länkad webbplats har rätt att använda några varumärken, varunamn, domännamn eller upphovsrättsskyddat material som tillhör Fiskars Finland eller dess samarbetspartners eller dotterbolag.

Externa länkar till denna Webbplats

Skriftligt förhandsgodkännande måste erhållas från Fiskars Finland för alla länkar till denna Webbplats. Dessutom ska dessa länkar uppfylla eventuella ytterligare villkor som Fiskars Finland ställer för länkning.

Fiskars Finland förbehåller sig rätten att återkalla sitt samtycke till länkning när som helst enligt eget gottfinnande, och även att förbjuda länkning som uppfyller de villkor som fastställts av Fiskars Finland, i fall där sådan länkning, enligt Fiskars Finlands uppfattning, förekommer i en olämplig miljö och kan skada den höga nivån av goodwill som är förknippad med Fiskars Finland eller på annat sätt skada Fiskars Finland.

Copyright @ Fiskars Finland 2012. Med ensamrätt.