Villkor för kampanjen Share Myiittala Image

Dessa villkor (”villkor”) reglerar kampanjen Share Myiittala Image (”Kampanjen”) som arrangeras för att engagera och dela inspiration med Myiittala-medlemmar. Genom att delta i kampanjen godkänner personen som önskar delta i kampanjen (”Deltagaren”) att vara bunden av dessa villkor.

1. Arrangör av kampanjen

Kampanjen arrangeras av Fiskars Finland Oy Ab, Kägeluddsvägen 10, FI-02150 Esbo, Finland, FO-nummer: 1903608-9 (”Arrangören”).

2. Kampanjens varaktighet

Kampanjen börjar 1.10.2022 och slutar 31.12.2023 (”Kampanjtid”).

3. Vem kan delta?

Deltagare måste vara 18 år fyllda eller äldre när de deltar i Kampanjen. Arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera alla Deltagares behörighet och att avvisa Deltagare efter eget godtycke. Inget köp krävs för att delta i Kampanjen.

4. Hur går deltagandet till?

Arrangören skickar inbjudningar per e-post till Myiittala-medlemmar, som har gett sitt samtycke till att få marknadsföringskommunikation , där de ombeds dela bilder på hur de använder Iittala-, Arabia-, Moomin by Arabia- eller Rörstrand-produkter. Deltagarna uppmanas skicka in bilder via e-post till sharemyiittala@fiskars.com. Genom att dela bilder ger Deltagaren sitt samtycke till att Arrangören använder bilderna i sina kanaler såsom nyhetsbrev, webbplatser och sociala medier som tillhör de varumärken som deltar i Myiittala-programmet, inklusive Iittala, Arabia, Moomin by Arabia och Rörstrand (”Kanaler”).

5. Rätten att använda bilder

Genom att delta i Kampanjen ger Deltagaren Arrangören, utan separat ersättning, en begränsad rätt att använda bilderna i Arrangörens Kaneler vid globala marknadsföringsåtgärder..

Arrangören kan, men är inte skyldig att, publicera bilderna när som helst efter eget gottfinnande i Kanalerna under Kampanjtiden. Deltagaren får ingen kompensation eller ersättning och deltagarens identitet kommer inte att avslöjas. Bilderna kommer att raderas från Arrangörens filer och Kanaler efter Kampanjtiden, i den mån det är möjligt.

6. Behandling av personuppgifter i samband med Kampanjen

Om du väljer att delta i den här Kampanjen för delning av bilder kommer dina personuppgifter att behandlas av Arrangören i syfte att samla in och dela bilder i Kanalerna för inspiration. Bilderna kommer att publiceras utan någon hänvisning till dig. Arrangören kan använda bilderna aktivt under Kampanjtiden, varefter bilderna kommer att

raderas i den omfattning det är möjligt. Personuppgifter behandlas enligt avtal. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas finns i Integritetspolicyn för konsumenter.

7. Ansvar

Arrangören ansvarar inte för indirekta skador eller skador som Arrangören inte skäligen kunde ha förutsett och ansvarar inte för skador orsakade av tredje part eller för orsaker som inte kan hänföras till Arrangören (som avbrott i Kampanjen eller skador som orsakas av fel i nätverksanslutningar/kommunikationsmedel). Arrangören ansvarar under inga omständigheter för skador eller förluster som beror på försenade, felinformerade eller ofullständiga kampanjbidrag. Genom att delta i Kampanjen garanterar Deltagaren att all information som lämnas in är korrekt, aktuell och fullständig vid tidpunkten för inlämningen.

Inget i dessa villkor begränsar, utesluter eller ändrar, eller utger sig för att begränsa, utesluta eller ändra, lagstadgade konsumentgarantier i tillämplig konsumentlagstiftning.

8. Deltagarenx garantier och utfästelser

Genom att delta i Kampanjen garanterar och utfäster sig Deltagaren att:

  • Deltagaren har skapat de inskickade bilderna, och om bilderna har skapats av en tredje part, att Deltagaren har fått tredje parts samtycke till att skicka in bilderna till Kampanjen i enlighet med dessa villkor
  • bilderna inte strider mot lag, inte bryter mot god praxis eller tredje parts rättigheter (inklusive upphovsrättig, immateriella rättigheter och integritet), inte skadar andra personers goda rykten eller personliga integritet, inte avslöjar några affärshemligheter och att bilderna inte på något annat sätt eller i någon annan form strider mot dessa villkor
  • eventuella personer som finns med på bilderna har gett sitt samtycke till att bilderna skickas in till Kampanjen i enlighet med dessa villkor
  • inga tredje parters varumärken är synliga på bilderna (t.ex. en tredje parts logotyp som visas i bild).

9. Ändringar av Kampanjeneller villkoren

Arrangören ska meddela Deltagarna via kampanjens marknadsföringskanaler om Arrangören behöver göra väsentliga ändringar av Kampanjen, datum, tillgänglighet eller andra faktorer. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra Kampanjen och villkoren på ett sätt som inte väsentligt påverkar Deltagarna utan föregående meddelande till Deltagarna